Return to site

Buitenlandse debiteuren niet langer buiten schot

Als u zich geconfronteerd zag met een buitenlandse debiteur die naliet te betalen bleek het effectief bekomen van betaling vaak een probleem. Tegen de tijd dat men effectief kon uitvoeren bleken de centen van de debiteur in vele gevallen onvindbaar.  Bewarend beslag op de bankrekeningen van de debiteur was quasi ondenkbaar daar vele landen deze rechtsfiguur niet kennen.

Hier heeft het Europees parlement nu een mouw aangepast met Verordening EU) Nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken. Deze verordening is op 18 januari 2017 van toepassing geworden.

Grensoverschrijdende vorderingen

In grensoverschrijdende conflicten wordt het dus mogelijk om beslag te laten leggen op banktegoeden van de schuldenaar in het buitenland middels de zogenaamde European Account Preservation Order (EAPO). We kunnen dus spreken van een Europees conservatoir bankbeslag.

Een EAPO kan zowel vóór of tijdens een gerechtelijke procedure worden aangevraagd alsook na afloop van zo’n procedure als er een rechterlijke beslissing is gegeven en de schuldeiser dus een 'executoriale titel' heeft. In beide situaties is er steeds sprake van een bewarende maatregel. Het betreft een zelfstandige procedure die als alternatief geldt naast bestaande nationale procedures van de lidstaten. Een EAPO kan worden verkregen voor geldvorderingen in grensoverschrijdende burgerlijke- en handelszaken. Van grensoverschrijding is sprake als de bankrekening van de schuldenaar zich in een andere lidstaat bevindt dan de lidstaat waar de EAPO wordt aangevraagd of wanneer deze zich bevindt in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de schuldeiser woonplaats heeft of gevestigd is.

Rekeninginformatie opvragen: een handige nieuwigheid!

De Verordening Europees bevel conservatoir bankbeslag voorziet in een mechanisme waarbij de schuldeiser de nationale rechter kan verzoeken om informatie op te vragen over de bankrekeningen van de schuldenaar indien de schuldeiser niet weet waar de schuldenaar bankrekeningen aanhoudt. Die mogelijkheid bestaat in principe enkel wanneer de schuldeiser reeds een uitvoerbare rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft verkregen.  Als de schuldeiser over een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte beschikt die nog niet uitvoerbaar is, kan het inwinnen van de rekeninginformatie onder bepaalde voorwaarden toch gebeuren. De schuldeiser moet daartoe onder meer aantonen dat de informatie dringend moet worden verstrekt om te vermijden dat de latere inning van de vordering in het gedrang dreigt te komen, waardoor de financiële situatie van de schuldeiser aanzienlijk zou verslechteren.
 

Procedure

Het verzoek om een bevel tot conservatoir bankbeslag wordt gedaan via een standaardformulier. De schuldeiser moet in zijn verzoek afdoende bewijsmateriaal verstrekken om het gerecht ervan te overtuigen dat er een reëel risico bestaat dat de latere inning van de vordering onmogelijk wordt gemaakt of wordt bemoeilijkt in afwezigheid van dergelijk bevel. Als de schuldeiser nog niet over een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte beschikt op grond waarvan de schuldenaar de vordering moet voldoen, moet hij bovendien bewijzen dat zijn vordering waarschijnlijk gegrond wordt verklaard.

De procedure verloopt eenzijdig, zonder kennisgeving aan de schuldenaar. Het verrassingseffect voorkomt dat de schuldenaar zijn geld verplaatst, verbergt of uitgeeft. Om de belangen van de schuldenaar te beschermen kan de rechtbank de verzoeker evenwel verplichten om zekerheid te stellen. Het bedrag van de zekerheid moet volstaan om misbruik van de procedure te voorkomen en eventueel door de schuldenaar geleden schade ten gevolge van het bevel te vergoeden. 

Het gerecht doet uitspraak bij wege van een schriftelijke procedure aan de hand van de gegevens en de bewijsstukken die de schuldeiser in of bij zijn verzoek heeft verstrekt. Het bevel tot conservatoir bankbeslag wordt verleend via een standaardformulier. Een bevel tot conservatoir bankbeslag dat in een lidstaat is uitgevaardigd, wordt in de andere lidstaten zonder speciale procedure erkend en is er zonder uitvoerbaarverklaring uitvoerbaar. De tenuitvoerlegging geschiedt volgens de procedures die gelden voor de tenuitvoerlegging van gelijkwaardige nationale bevelen in de lidstaat van tenuitvoerlegging. Aan het bevel wordt door de bank onverwijld uitvoering gegeven. De bankrekeningen van de schuldenaar worden geblokkeerd ten belope van de hoogte van de vordering van de schuldeiser. Het surplus blijft beschikbaar.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly