Return to site

Het einde van de anonieme aandeelhouder

Weldra invoering centraal register

Belgen zijn erom gekend dat ze niet graag praten over hun geld, niet over hun inkomsten en zo mogelijk nog minder over hun vermogen. Deze mentaliteit zat ook jarenlang verankerd in onze wetgeving, die een zeer grote anonimiteit bood met betrekking tot uw vermogen. Over de jaren heen is deze anonimiteit echter geleidelijk aan afgebrokkeld, met onder andere de afschaffing van het bankgeheim (2011), de verplichte melding van buitenlandse constructies (2013), en de aangifteplicht voor buitenlandse bankrekening bij het centraal aanspreekpunt (2015) als belangrijke mijlpalen.

Een belangrijke pijler van anonimiteit bleef echter dat aandelen op naam van (Belgische) vennootschappen enkel werden ingeschreven in een privé gehouden aandeelhoudersregister. Hierdoor kan u een deel van uw vermogen in een vennootschap onderbrengen, zodat dat derden weten dat u aandeelhouder bent van die vennootschap. En aangezien op de dividenden die de vennootschap uitkeert roerende voorheffing wordt ingehouden, weet zelfs de fiscus niet dat u aandeelhouder bent.

Bovenstaande anonimiteit zal in de toekomst echter ook verdwijnen. Op Europees niveau is immers richtlijn 2015/849 aangenomen. Deze richtlijn treedt in werking in 2017 en bepaalt dat lidstaten uiterlijk op 26 juni 2017 een centraal register moeten aanleggen van de uiteindelijke begunstigden (natuurlijke persoon die minstens 25% van de aandelen van een vennootschap houdt, ook 'ultimate beneficial owner' of 'UBO' genoemd) van vennootschappen op hun grondgebied. Dit centraal register betekent dus concreet dat de fiscus in de toekomst steeds zal weten van welke (Europese) vennootschappen u minstens 25% van de aandelen houdt.

Daartoe werd op 31 maart 2017 in de schoot van de regering een lijvig wetsontwerp goedgekeurd teneinde aan deze Europese verplichting te voldoen.

Het UBO - register

Er komt bij Financiën een grote databank waarin alle namen en gegevens komen van de echte, ‘uiteindelijke begunstigden’ achter alle vennootschappen die in ons land zijn opgericht. In die databank zitten ook de begunstigden achter alle stichtingen, trusts, verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en andere juridische structuren die vergelijkbaar zijn met fiscaal interessante structuren zoals trusts. 

De nieuwe databank komt er niet bij de belastingcontroleurs, wel bij de afdeling Thesaurie van Financiën. Die zal eerst zelf alle bekende gegevens van alle vennootschappen en andere structuren verzamelen. Zoals de bestuurders van een bedrijf, de vertegenwoordigers van een vzw, de dagelijkse zaakvoerders, de stichters van een stichting...

 

Maar dan is het aan alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen om de nieuwe databank te voeden met de namen van mensen die de uiteindelijke begunstigden zijn van die structuren. Bijvoorbeeld in wiens belang een vzw nu echt werkt of is opgericht. Of wie rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar is van een vennootschap of er een groot deel van de stemrechten bezit. In het geval van complexe structuren, zoals trusts en fiduciën, gaat het om de namen van de beheerders, oprichters, begunstigden en onrechtstreekse eigenaars.

Boetes

Kortom: al wie achter de schermen aan de touwtjes trekt, moet voortaan gekend zijn bij de overheid. Maar de informatie in de nieuwe databank moet komen van de vennootschappen zelf. Daarom zal de bevoegde dienst bij Financiën controleren wie de nieuwe wettelijke verplichting aan zijn laars lapt.

Wie in de fout gaat, riskeert een administratieve boete, opgelegd door de minister van Financiën. Die kan oplopen van 250 tot 50.0000 euro. Ook wie foute informatie over de achterliggende begunstigden doorspeelt, riskeert een sanctie. Maar zo’n boete kan je alleen krijgen nadat Financiën je eerst heeft gehoord of op z’n minst behoorlijk heeft opgeroepen. 

Beperkte toegang

Hoewel de nieuwe grote databank bij Financiën komt, benadrukt de regering dat belastingcontroleurs er niet zomaar in kunnen rondneuzen. De gegevens zullen alleen dienen om het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

 

Ook zullen niet alle aandeelhouders van een vennootschap vermeld moeten worden. Alleen wie 25 procent of meer van de aandelen in handen heeft, moet in de nieuwe databank staan. En als het werkelijk onmogelijk is een persoon aan te duiden als de uiteindelijke begunstigde, mogen ook de namen van het hogere leidinggevende personeel worden opgegeven.

 

De ingrijpende maatregel staat in een lijvig wetsontwerp dat gisteren door de regering-Michel is goedgekeurd. Een pak wetswijzigingen waren nodig om België zijn Europese en internationale verplichtingen te doen nakomen in de strijd tegen alle mogelijke witwasoperaties. Na advies van de Raad van State vertrekt het wetsontwerp naar het parlement.

 

Wij houden de vinger aan de pols en zullen u verder informeren naar mate deze regelgeving concreet wordt. Verwacht wordt dat het wetsontwerp in sneltempo door het parlement zal worden geloodst gezien Europa verwacht dat het UBO-register wordt opgericht tegen eind juni 2017.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly